INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych gości przez KAPOST Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych gości jest KAPOST Spółka zo. o., z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89-400), przy ulicy Parkowej 6, zwana dalej „Administratorem”. Kontakt możliwy pod adresem email: kapost©kapost.pl :

Cel i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail; są przetwarzane ‘w związku z koniecznością rejestracji gości, którym świadczymy usługi noclegowe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora do ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz obowiązek prawny wynikający z przepisów Ustawy ordynacja podatkowa i Ustawy o rachunkowości.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi IT i księgowe dla Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura.

Prawa osób, których dane dotyczą

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, „a są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Czy podanie danych osobowych Administratorowi jest obowiązkowe?
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi noclegowej.
 
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 
Dane osobowe klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowaniu.